Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de stichting

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Donaties

Artikel   5 – Adoptie

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Besteding van donaties

Artikel   9 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 10 – Betaling

Artikel 11 – Klachtenregeling

Artikel 12 – Geschillen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Donateur: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een donatie verstrekt aan de stichting;
 3. Adoptant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een kat adopteert van de stichting;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 6. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of stichting in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de stichting ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Stichting: de natuurlijke of rechtspersoon wie donaties kan accepteren en adopties kan bewerkstellen;
 9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en stichting gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 10. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de stichting.

Artikel 2 – Identiteit van de stichting

Stichting Huis van Dina;

Magelhaenstraat 6, 7825VK Emmen;

Telefoonnummer: 0591 820950

E-mailadres: [email protected]

KvK-nummer: 66415047

Btw-identificatienummer: Is niet van toepassing

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke adoptie vanuit de stichting en op elke donatie naar de stichting.
 2. Bij het ontvangen van een donatie zijn de algemene voorwaarden van toepassing welke aangeboden worden via de donatiepagina.
 3. Bij het adopteren van een kat zal de consument middels de adoptieovereenkomst akkoord gaan met de algemene voorwaarden.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Donaties

 1. Een donatie kan bestaand uit een geld bedrag of een materiele donatie t.b.v. de doelstellingen van de stichting.
 2. Een donaties is ten aller tijde vrijblijvend.
 3. Bij een materiele donatie is het aan de stichting te bepalen hoe deze gebruikt wordt ten behoeve van de doelstelling van de stichting.
 4. Bij een donatie van een geld bedrag is het aan de donateur aan te geven voor welk, door de stichting gedefinieerde, doelen de donatie gebruikt zal worden.
 5. Mocht een de totale donatie ontvangst van een specifiek en niet algemeen doel hoger zijn dan de totale kosten van dit doel mag de stichting de gelden gebruiken voor andere algemene of niet algemene doelen.
 6. Donateur heeft geen recht op teruggave van gedoneerde gelden en materialen.

Artikel 5 – De adoptie

 1. Bij een adoptie wordt een, door de stichting opgevangen, dier geadopteerd door een adoptant.
 2. Bij de adoptie gaat adoptant akkoord met de adoptieovereenkomst met daarin de afspraken omtrent de adoptie.
 3. Stichting verstrekt het door haar bekende achtergrondinformatie aan adoptant.
 4. Adoptant accepteert dat de gegevens welke bij stichting bekend zijn soms incompleet kan zijn door de achtergrond van het te adopteren dier.
 5. Adoptant accepteert het te adopteren dier zoals deze op dat moment wordt aangeboden.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij een donatie:

 1. Bij het geven van een donatie is in het beginsel geen sprake van herroepingsrecht.
 2. Uitzondering op lid 1 zijn:
 3. Bij een per abuis verkeerd bedrag of verkeerde interval van donatie. Donateur dient dit binnen 14 dagen na donatie kenbaar te maken aan de stichting.
 4. Wanneer er sprake is van een onrechtmatige handeling waardoor de donatie is verstrekt kan de persoon wie wel rechtmatig is binnen 14 dagen na donatie dit kenbaar maken aan de stichting.
 5. Bij het herroepen op een donatie behoudt de stichting zich het recht om € 2,50 in te houden ten behoeve van de onnodige betaalde transactiekosten en de administratiekosten.
 6. Uitzondering op lid 3 is wanneer er sprake is van een onrechtmatige handeling.

Bij een adoptie:

 • Bij een adoptie is geen sprake van recht op herroeping. Na adoptie is adoptant verantwoordelijk voor de verzorging van het geadopteerde dier.
 • In uitzonderlijke gevallen kan er in overleg met de stichting worden bepaald dat een adoptie teruggedraaid wordt. Dit gebeurt enkel met goedkeuring van de stichting.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien er sprake is van herroeping conform artikel 6 met betrekking tot een donatie mag de stichting eventuele transactiekosten en administratiekosten in mindering brengen van het gedoneerde bedrag.
 2. De kosten voor herroeping bedragen € 2,50
 3. Bij herroeping conform artikel 6 met betrekking tot een adoptie mag de stichting de gemaakte adoptiekosten en de te maken herstelkosten bij adoptant verhalen.

Artikel 8 – Besteding van donaties

 1. De stichting zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen van donaties.
 2. De stichting zal ontvangen donaties rapporteren in zijn jaarrekening. Hieruit valt ook op te maken waaraan de bedrag besteed zijn.
 3. De stichting waarborgt dat donaties besteed worden conform de doelstellingen.
 4. Het kan voorkomen dat een project gerichte donatie niet (volledig) wordt gebruikt voor het gekozen project. De stichting is vrij om het bedrag voor een ander projecten te besteden. Besteding van donaties moet altijd in lijn zijn met de algehele doelstelling van de stichting.

Artikel 9 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. Bij een periodieke donatie kan deze op elk moment worden opgezegd door donateur. Hiervoor kan donateur bij zijn bank de automatische incasso intrekken of de stichting per e-mail [email protected] verzoeken de donatie stop te zetten.
 2. Voor opzegging geldt een termijn van 7 dagen. Wanneer er nog een betaling binnen 7 dagen gepland staat zal niet komen te vervallen.
 3. Uitzondering voor de opzegtermijn is bij overlijden van donateur. Bij overlijden van donateur worden na de datum van melding geen bedragen meer geïncasseerd. Mocht dit nog wel gebeuren worden deze zo snel mogelijk teruggestort op het rekeningnummer van de overleden donateur.

Verlenging

 • Bij een periodieke donatie wordt op de eerste dag van de maand binnen de juiste periodiciteit het bedrag automatisch in rekening gebracht. Bij automatische incasso zal dit rond deze periode ook van de rekening van donateur worden afgeschreven.
 • De donaties worden stilzwijgend verlengd tot en met een opzegging of overlijden van de donateur.

Duur

 • Aangezien de periode donaties voor onbepaalde tijd zijn mag de donateur op elk moment zijn donatie stop zetten.

Artikel 10 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is besproken, dient de door de donateur verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de aangezegde donatie.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de stichting te melden.
 3. In geval van uitblijven van donatie zal de stichting de donateur hierover informeren. Op geen enkel moment is een donatie opeisbaar, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 11 – Klachtenregeling

 1. Bij een klacht over een donatie of een adoptie dient de donateur/adoptant dit binnen 2 maanden na rechtshandeling kenbaar te maken doormiddel van een brief of e-mail aan het bestuur van de stichting.
 2. Klachten worden binnen 6 weken na ontvangst behandeld door het bestuur.
 3. Klager ontvangt per e-mail en per post een de reactie op en de beoordeling van de klacht.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de stichting.
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de stichting niet op, tenzij de stichting schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de stichting, zal de stichting naar haar keuze een oplossing bieden om het geschil op te lossen.

Artikel 12 – Geschillen

 1. Op adopties en donaties tussen de stichting en de adoptant/donateur waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.

Klik hier om dit document te downloaden. Hierin zit ook het formulier voor herroeping.